...
AIRPOINT WARSZAWA
info@airpoint.eu
22 253 05 21

AIRPOINT KRAKÓW
krakow@airpoint.eu
12 262 84 03
AIRPOINT GDAŃSK
gdansk@airpoint.eu
58 500 98 80

AIRPOINT KATOWICE
katowice@airpoint.eu
32 308 70 06

Regulamin sprzedaży

Dzień dobry, zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Sprzedaży obowiązującym w Serwisie Internetowym prowadzonym przez firmę AirPoint.

Regulamin sprzedaży obowiązujący od dnia 1 czerwca 2024 r.

 

Rozdział I. DEFINICJE

 1. Sprzedawca: AirPoint sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Pokornej 2 lok. U12, 00-199 Warszawa zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000677044, kapitał zakładowy 50.000 PLN wpłacony w całości, NIP 5252710092, REGON 367247644, działająca pod firmą AirPoint.
 2. Nabywca: Osoba fizyczna lub prawna zawierająca ze Sprzedawcą Umowę poprzez zakup usług i towarów przy pomocy Serwisu Internetowego lub osobiście.
 3. Korzystający: Osoba, która korzysta z usługi na podstawie Rezerwacji lub Vouchera, przy czym może to być zarówno Nabywca, jak i osoba trzecia.
 4. Konsument: Nabywca będący osobą fizyczną, dokonujący zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jego działalnością zawodową lub gospodarczą.
 5. Serwis Internetowy: System rezerwacji i sprzedaży usług i towarów prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny pod adresem www.airpoint.eu.
 6. Umowa: Umowa zawarta za pośrednictwem Serwisu Internetowego.
 7. Usługa: Symulacja lotów odwzorowująca zachowanie prawdziwego samolotu przy użyciu Symulatora Lotów.
 8. Miejsce Świadczenia Usług: Lokal, w którym jest prowadzona działalność przez Sprzedawcę, o którego adresie Nabywca lub Korzystający jest informowany przy dokonywaniu Rezerwacji lub ustalaniu terminu realizacji Vouchera.
 9. Symulator Lotów: Urządzenie składające się z odwzorowanego kokpitu samolotu oraz systemu wizyjnego, służące do prowadzenia symulacji lotów odwzorowujących zachowanie prawdziwego samolotu.
 10. Operator Płatności: Serwis Przelewy24, PayPal lub bank Nabywcy, umożliwiający dokonanie płatności przez Nabywcę podczas zakupu usług i towarów w Serwisie Internetowym.
 11. Rezerwacja: Sposób zakupu Usługi polegający na wskazaniu przez nabywcę z góry określonego terminu realizacji Usługi.
 12. Voucher: Dokument uprawniający do realizacji Usługi, który zawiera numer Vouchera oraz termin ważności Vouchera.
 13. Termin Ważności Vouchera: Oznacza datę, do której aktywny jest numer Vouchera, którego podanie umożliwia dokonanie rezerwacji terminu realizacji Usługi. Rezerwacja terminu realizacji Usługi może zostać dokonana samodzielnie za pomocą Serwisu Internetowego lub w Miejscu Świadczenia Usług.
 14. Regulamin: Niniejszy Regulamin wraz z ewentualnymi załącznikami stanowiącymi jego integralną część.

Rozdział II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa standardowe zasady i warunki mające zastosowanie do rezerwacji i zakupu usług i towarów pomiędzy Sprzedawcą i Nabywcą, oferowanych w Serwisie Internetowym.
 2. Umowy zawierane pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą podlegają prawu polskiemu.
 3. Usługi oferowane za pośrednictwem Serwisu Internetowego są realizowane w Miejscu Świadczenia Usług.
 4. Każdorazowe odwiedziny Serwisu Internetowego oznaczają akceptację niniejszego Regulaminu.

Rozdział III. ZAWARCIE I REALIZACJA UMOWY

 1. Sposoby zawarcia Umowy:
  1. Umowa może być zawarta przez użytkownika za pośrednictwem Serwisu Internetowego lub osobiście w Miejscu Świadczenia Usług.
  2. Zawarcie Umowy w Serwisie Internetowym wymaga podania przez Nabywcę jego następujących danych: imię i nazwisko oraz adres e-mail.
  3. Nabywca poprzez zawarcie Umowy dokonuje zakupu jednego z dwóch sposobów realizacji Usługi:
   1. Rezerwacji polegającej na wskazaniu w Serwisie Internetowym określonego terminu realizacji Usługi obejmującego datę i godzinę,
   2. Vouchera polegającego na zakupie dokumentu uprawniającego do realizacji Usługi.
 2. Etapy zawierania Umowy:
  1. Rezerwacja:
   1. Nabywca dokonuje wyboru rodzaju Usługi.
   2. Nabywca dokonuje wyboru terminu realizacji Usługi za pośrednictwem Serwisu Internetowego lub osobiście w Miejscu Świadczenia Usług pośród dostępnych terminów.
   3. Nabywca podaje swoje dane (imię i nazwisko oraz adres e-mail), w celu zawarcia Umowy i dokonania rezerwacji terminu. Podanie dodatkowych danych (adres zamieszkania, adres e-mail oraz telefon) jest dobrowolne i ma na celu ułatwienie kontaktu Sprzedawcy z Nabywcą.
   4. Nabywca dokonuje płatności z góry za wybraną Usługę za pośrednictwem Operatora Płatności, a w przypadku zakupu osobistego bezpośrednio w Miejscu Świadczenia Usług.
   5. Po potwierdzeniu dokonania płatności, Nabywca otrzymuje potwierdzenie dokonania rezerwacji w formie elektronicznej.
  2. Voucher:
   1. Nabywca dokonuje wyboru rodzaju Usługi.
   2. podaje swoje dane (imię i nazwisko oraz adres e-mail), w celu zawarcia Umowy. Podane dane są danymi Nabywcy Vouchera, dane osoby, która będzie korzystała z Usługi należy podać dopiero przy rezerwacji Terminu Realizacji Vouchera.
   3. Nabywca dokonuje płatności z góry za Voucher na wybraną Usługę za pośrednictwem Operatora Płatności, a w przypadku zakupu osobistego bezpośrednio w Miejscu Świadczenia Usług.
   4. Po potwierdzeniu dokonania płatności, Nabywca otrzymuje Voucher w formie elektronicznej (plik PDF) za pośrednictwem e-maila lub w formie papierowej w przypadku zakupu bezpośrednio w Miejscu Świadczenia Usług.
  3. Umowa zakupu Rezerwacji lub Vouchera zostaje zawarta w chwili potwierdzenia dokonania płatności.
  4. Płatność:
   1. Wszystkie ceny w Serwisie Internetowym są podane w polskich złotych i są kwotami brutto (uwzględniają podatek VAT).
   2. Nabywca zobowiązuje się do uregulowania opłaty w ciągu 30 minut od momentu dokonania zakupu. Chwilą dokonania płatności jest: 1) informacja o jej wpłynięciu za pośrednictwem udostępnionych w Serwisie Internetowym kanałów płatności, 2) uregulowanie należności w Miejscu Świadczenia Usług.
   3. Umowa zostaje zawarta z chwilą otrzymania płatności przez Sprzedawcę.
   4. Brak uiszczenia opłaty w przewidzianym terminie spowoduje anulowanie dokonanej transakcji.
   5. Nabywca może złożyć reklamację na anulowanie transakcji w terminie 6 godzin od otrzymania wiadomości e-mail z informacją o jej anulowaniu. W tym celu Nabywca jest zobowiązany przesłać potwierdzenie płatności na adres e-mail udostępniony w Serwisie Internetowym. Sprzedawca rozpozna reklamację do końca dnia roboczego następującego po dniu złożenia reklamacji. Reklamacje złożone po terminie lub niespełniające powyższych wymogów nie będą rozpatrywane.
   6. W przypadku uznania reklamacji Sprzedawca umożliwi Nabywcy realizację Umowy w terminie wynikającym z Rezerwacji, o ile termin ten wciąż pozostaje do dyspozycji. Jeżeli termin pierwotnej Rezerwacji nie jest dostępny, Sprzedawca i Nabywca uzgodnią nowy termin realizacji Umowy.
   7. Kwota uiszczona przez Nabywcę z przekroczeniem terminu wskazanego w punkcie 2 lit. d ppkt i powyżej niniejszego Regulaminu będzie mogła być rozliczona w celu dokonania opłaty przy następnej transakcji.
   8. Nabywca dokonujący zakupu poprzez Serwis Internetowy wyraża zgodę na otrzymywanie paragonów fiskalnych w formie elektronicznej na adres e-mail podany podczas składania zamówienia, na który zostanie wysłana wiadomość e-mail zawierająca link umożliwiający podgląd i pobranie paragonu fiskalnego wystawionego w postaci elektronicznej.
 3. Realizacja Umowy:
  1. Sprzedawca realizuje Umowy w Miejscu Świadczenia Usług.
  2. Umowy są realizowane w terminach i na warunkach w nich zawartych, w szczególności w zakresie rodzaju i długości Rezerwacji lub Vouchera, w tym okresu jego ważności.
  3. Nabywca Nabywca może wskazać osobę trzecią (dalej jako „Korzystający”) do realizacji uprawnień wynikających z zawartej Umowy, wówczas Korzystający powinien wykonać obowiązki wynikające z niniejszego pkt 3 Regulaminu.
  4. Nabywca jest zobowiązany przybyć do Miejsca Świadczenia Usług najpóźniej na 15 minut przed wynikającym z Umowy terminem.
  5. Nabywca na żądanie Sprzedawcy jest zobowiązany okazać dowód tożsamości lub podać informacje umożliwiające potwierdzenie danych podanych przy rezerwacji terminu. Rozpoczęcie korzystania z Usługi oznacza wyrażenie zgody na warunki świadczenia usług. Na żądanie Sprzedawcy, Nabywca lub Korzystający jest zobowiązany podpisać oświadczenie o wyrażeniu zgody na warunki świadczenia usług przez Sprzedawcę.
  6. Jeżeli Korzystający jest niepełnoletni lub nie dysponuje pełną zdolnością do czynności prawnych i składania oświadczeń woli, wówczas konieczne jest złożenie przez jego przedstawiciela ustawowego w Miejscu Świadczenia Usług oświadczenia o wyrażeniu zgody na warunki świadczenia usług przez Sprzedawcę oraz złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na korzystanie z Symulatora Lotów przez osobę pozostającą pod jego opieką. Niepełnoletni Korzystający podczas świadczenia usługi pozostaje pod opieką swojego przedstawiciela ustawowego.
  7. Brak spełnienia wymagań wskazanych w pkt 3 lit. c – f Regulaminu jest podstawą odmowy realizacji Usługi przez Sprzedawcę.
  8. Nabywca może dokonać zmiany rezerwacji nie później niż na 24 godziny przed terminem realizacji Umowy. W takiej sytuacji zostanie wskazany nowy termin realizacji Umowy. Sprzedawca zastrzega sobie prawo naliczenia opłaty dodatkowej za zmianę terminu rezerwacji, w wysokości wskazanej w Serwisie Internetowym.
 4. Realizacja Vouchera:
  1. W przypadku wcześniejszego zakupu Vouchera i uiszczenia za niego opłaty za pośrednictwem Operatora Płatności lub w Miejscu Świadczenia Usług, Nabywca dokonuje rezerwacji terminu wykonania Umowy przez Sprzedawcę za pośrednictwem Serwisu Internetowego lub osobiście w Miejscu Świadczenia Usług. Nabywca otrzymuje potwierdzenie dokonania rezerwacji w formie elektronicznej.
  2. Nabywca lub Korzystający może wskazać Termin realizacji Vouchera pośród terminów zaproponowanych przez Sprzedającego. W przypadku dokonywania samodzielnej rezerwacji terminu poprzez korzystanie z Serwisu Internetowego, widoczne będą terminy, w którym możliwa jest realizacja Usługi.
  3. Termin Ważności Vouchera oznacza datę, do której aktywny jest numer vouchera, którego podanie umożliwia dokonanie rezerwacji terminu realizacji Usługi, przy czym termin wykonania samej Usługi może być późniejszy i jest wybierany przy dokonaniu usługi spośród terminów udostępnionych przez Sprzedawcę.
  4. W przypadku braku wykorzystania Vouchera w okresie ważności (rozumiane jako dokonanie rezerwacji terminu wykonania usługi), Nabywca lub Korzystający tracą możliwość realizacji Usługi. Brak wykorzystania Vouchera nie jest podstawą żądania zwrotu uiszczonej zapłaty, z uwagi na pozostawanie Sprzedawcy w gotowości do realizacji Usługi.
  5. Do realizacji Voucherów stosuje się odpowiednio pkt 3 niniejszego rozdziału Regulaminu.

Rozdział IV. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży produktu zakupionego w Serwisie Internetowym w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów.
 2. Prawo odstąpienia w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych przysługuje Konsumentowi także w przypadku zakupu Rezerwacji lub Vouchera bezpośrednio w Miejscu Świadczenia Usług.
 3. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się od dnia jej zawarcia.
 4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży można złożyć poprzez jego wysłanie na adres Sprzedawcy lub na adres poczty elektronicznej: info@airpoint.eu. W celu złożenia oświadczenia można skorzystać z formularza dostępnego TUTAJ.
 5. W razie uznania odstąpienia od Umowy za skutecznie złożone, umowę uważa się za niezawartą. Zwrot uiszczonych przez Konsumenta płatności nastąpi w terminie 14 dni od odstąpienia w sposób, w jaki została uiszczona płatność.
 6. Nie można odstąpić od Umowy, jeśli Usługa została wykonana przed odstąpieniem.

Rozdział V. REKLAMACJE

 1. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru lub usługi, Nabywca ma prawo do złożenia reklamacji w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego lub ustawy o Prawach konsumenta, które regulują uprawnienia z tytułu rękojmi.
 2. Reklamację można złożyć pisemnie poprzez wysłanie jej na adres Sprzedawcy lub na adres poczty elektronicznej: info@airpoint.eu.
 3. Nabywca powinien w zgłoszeniu reklamacyjnym zawrzeć zwięzły opis wady, okoliczności i datę jej wystąpienia, swoje dane kontaktowe oraz żądanie w związku z wadą towaru lub usługi.
 4. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, konsument może żądać jego naprawy lub wymiany. Przedsiębiorca może dokonać wymiany, gdy konsument żąda naprawy, lub przedsiębiorca może dokonać naprawy, gdy konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla przedsiębiorcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla przedsiębiorcy, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową
 5. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
  1. przedsiębiorca odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową;
  2. przedsiębiorca nie doprowadził towaru do zgodności z umową;
  3. brak zgodności towaru z umową występuje nadal, mimo że przedsiębiorca próbował doprowadzić towar do zgodności z umową;
  4. brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy;
  5. z oświadczenia przedsiębiorcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta.
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do zgłaszanej reklamacji w terminie 14 dni. Jeżeli Nabywcą jest Konsument, w przypadku braku odpowiedzi we wskazanym terminie uważa się, że żądanie zostało uznane za uzasadnione.
 7. Uprawnienia Konsumenta stosuje również się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 8. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 9. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
  2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
  3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

Rozdział VI. WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Do korzystania z Serwisu Internetowego niezbędne jest korzystanie z urządzenia końcowego, które spełnia następujące warunki:
  1. posiada dostęp do sieci Internet,
  2. posiada zainstalowaną przeglądarkę internetową umożliwiającą przeglądanie stron www z włączoną obsługą plików cookies,
  3. posiada zainstalowany program umożliwiający otwieranie plików PDF (np. Adobe Reader).

Rozdział VII. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Zgodnie z wymaganiami zawartymi w art. 13, 14 i 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako RODO, informujemy, że:
  1. Administratorem danych osobowych jest AirPoint sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Zwycięzców 42 lok. U5, 03-938 Warszawa zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000677044, kapitał zakładowy 50.000 PLN wpłacony w całości, NIP 5252710092, REGON 367247644, działająca pod firmą AirPoint.
  2. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w celu świadczenia usług i sprzedaży towarów oraz wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, a także ochrony prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. Dane związane z marketingiem i promocją są przetwarzana na podstawie zgody. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust . 1 lit. a, b, c oraz f RODO.
  3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla wykonania umowy, jednak z uwzględnieniem przepisów wymagających przechowywanie dokumentacji podatkowej i rachunkowej przez co najmniej 5 lat. W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody, są one przechowywane przez okres, na jaki zgoda została udzielona lub do jej wycofania.
  4. Każdy ma prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo przenoszenia danych w zakresie uregulowanym ww. Rozporządzeniem.
  5. Każdy ma prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo przenoszenia danych w zakresie uregulowanym ww. Rozporządzeniem.
  6. Podanie danych osobowych przez Nabywców jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne do zawarcia Umowy i realizacji Usług. Sprzedawca przetwarza dane osobowe jedynie w celu zawarcia i realizacji usług, a w przypadku wyrażenia zgody także w celach marketingowych.
  7. Klient podając dane oświadcza, że podane przez niego dane osobowe są jego danymi i są aktualne
  8. Jeżeli Nabywca wybierze sposób płatności za pomocą Operatora Płatności, to wyraża tym samym zgodę na przekazanie jego danych osobowych Operatorowi Płatności, w zakresie niezbędnym dla zrealizowania tej usługi.
  9. W przypadku wskazania przez Nabywcę osoby trzeciej jako Korzystającego, Nabywca oświadcza, że uzyskał zgodę tej osoby na udostępnienie Sprzedawcy jej danych osobowych w celu zawarcia i wykonania Umowy.
  10. Administrator nie planuje przekazywać danych osobowych do państw trzecich, ani nie wykorzystuje mechanizmów zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Rozdział VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane przez Serwis Internetowy zawierane są w języku polskim i podlegają prawu polskiemu.
 2. Kontakt ze Sprzedawcą jest możliwy bezpośrednio w Miejscu Świadczenia Usług, za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz telefonicznie w godzinach pracy. Szczegółowe i aktualne dane kontaktowe Sprzedawcy są dostępne na stronie internetowej www.airpoint.eu.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie, zamieszczając datę ostatniej modyfikacji.
 4. Niniejszy Regulamin jest dostępny w Miejscu Świadczenia Usług oraz w Serwisie Internetowym.

Regulamin sprzedaży obowiązujący od dnia 1 czerwca 2024 r.

 

Rozdział I. DEFINICJE

 1. Sprzedawca: AirPoint Polska sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Pokornej 2 lok. U12, 00-199 Warszawa zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000785197, kapitał zakładowy 50.000 PLN wpłacony w całości, NIP 1132997752, REGON 383298037, działająca pod firmą AirPoint Polska.
 2. Nabywca: Osoba fizyczna lub prawna zawierająca ze Sprzedawcą Umowę poprzez zakup usług i towarów przy pomocy Serwisu Internetowego lub osobiście.
 3. Korzystający: Osoba, która korzysta z usługi na podstawie Rezerwacji lub Vouchera, przy czym może to być zarówno Nabywca, jak i osoba trzecia.
 4. Konsument: Nabywca będący osobą fizyczną, dokonujący zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jego działalnością zawodową lub gospodarczą.
 5. Serwis Internetowy: System rezerwacji i sprzedaży usług i towarów prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny pod adresem www.airpoint.eu.
 6. Umowa: Umowa zawarta za pośrednictwem Serwisu Internetowego.
 7. Usługa: Symulacja lotów odwzorowująca zachowanie prawdziwego samolotu przy użyciu Symulatora Lotów.
 8. Miejsce Świadczenia Usług: Lokal, w którym jest prowadzona działalność przez Sprzedawcę, o którego adresie Nabywca lub Korzystający jest informowany przy dokonywaniu Rezerwacji lub ustalaniu terminu realizacji Vouchera.
 9. Symulator Lotów: Urządzenie składające się z odwzorowanego kokpitu samolotu oraz systemu wizyjnego, służące do prowadzenia symulacji lotów odwzorowujących zachowanie prawdziwego samolotu.
 10. Operator Płatności: Serwis Przelewy24, PayPal lub bank Nabywcy, umożliwiający dokonanie płatności przez Nabywcę podczas zakupu usług i towarów w Serwisie Internetowym.
 11. Rezerwacja: Sposób zakupu Usługi polegający na wskazaniu przez nabywcę z góry określonego terminu realizacji Usługi.
 12. Voucher: Dokument uprawniający do realizacji Usługi, który zawiera numer Vouchera oraz termin ważności Vouchera.
 13. Termin Ważności Vouchera: Oznacza datę, do której aktywny jest numer Vouchera, którego podanie umożliwia dokonanie rezerwacji terminu realizacji Usługi. Rezerwacja terminu realizacji Usługi może zostać dokonana samodzielnie za pomocą Serwisu Internetowego lub w Miejscu Świadczenia Usług.
 14. Regulamin: Niniejszy Regulamin wraz z ewentualnymi załącznikami stanowiącymi jego integralną część.

Rozdział II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa standardowe zasady i warunki mające zastosowanie do rezerwacji i zakupu usług i towarów pomiędzy Sprzedawcą i Nabywcą, oferowanych w Serwisie Internetowym.
 2. Umowy zawierane pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą podlegają prawu polskiemu.
 3. Usługi oferowane za pośrednictwem Serwisu Internetowego są realizowane w Miejscu Świadczenia Usług.
 4. Każdorazowe odwiedziny Serwisu Internetowego oznaczają akceptację niniejszego Regulaminu.

Rozdział III. ZAWARCIE I REALIZACJA UMOWY

 1. Sposoby zawarcia Umowy:
  1. Umowa może być zawarta przez użytkownika za pośrednictwem Serwisu Internetowego lub osobiście w Miejscu Świadczenia Usług.
  2. Zawarcie Umowy w Serwisie Internetowym wymaga podania przez Nabywcę jego następujących danych: imię i nazwisko oraz adres e-mail.
  3. Nabywca poprzez zawarcie Umowy dokonuje zakupu jednego z dwóch sposobów realizacji Usługi:
   1. Rezerwacji polegającej na wskazaniu w Serwisie Internetowym określonego terminu realizacji Usługi obejmującego datę i godzinę,
   2. Vouchera polegającego na zakupie dokumentu uprawniającego do realizacji Usługi.
 2. Etapy zawierania Umowy:
  1. Rezerwacja:
   1. Nabywca dokonuje wyboru rodzaju Usługi.
   2. Nabywca dokonuje wyboru terminu realizacji Usługi za pośrednictwem Serwisu Internetowego lub osobiście w Miejscu Świadczenia Usług pośród dostępnych terminów.
   3. Nabywca podaje swoje dane (imię i nazwisko oraz adres e-mail), w celu zawarcia Umowy i dokonania rezerwacji terminu. Podanie dodatkowych danych (adres zamieszkania, adres e-mail oraz telefon) jest dobrowolne i ma na celu ułatwienie kontaktu Sprzedawcy z Nabywcą.
   4. Nabywca dokonuje płatności z góry za wybraną Usługę za pośrednictwem Operatora Płatności, a w przypadku zakupu osobistego bezpośrednio w Miejscu Świadczenia Usług.
   5. Po potwierdzeniu dokonania płatności, Nabywca otrzymuje potwierdzenie dokonania rezerwacji w formie elektronicznej.
  2. Voucher:
   1. Nabywca dokonuje wyboru rodzaju Usługi.
   2. podaje swoje dane (imię i nazwisko oraz adres e-mail), w celu zawarcia Umowy. Podane dane są danymi Nabywcy Vouchera, dane osoby, która będzie korzystała z Usługi należy podać dopiero przy rezerwacji Terminu Realizacji Vouchera.
   3. Nabywca dokonuje płatności z góry za Voucher na wybraną Usługę za pośrednictwem Operatora Płatności, a w przypadku zakupu osobistego bezpośrednio w Miejscu Świadczenia Usług.
   4. Po potwierdzeniu dokonania płatności, Nabywca otrzymuje Voucher w formie elektronicznej (plik PDF) za pośrednictwem e-maila lub w formie papierowej w przypadku zakupu bezpośrednio w Miejscu Świadczenia Usług.
  3. Umowa zakupu Rezerwacji lub Vouchera zostaje zawarta w chwili potwierdzenia dokonania płatności.
  4. Płatność:
   1. Wszystkie ceny w Serwisie Internetowym są podane w polskich złotych i są kwotami brutto (uwzględniają podatek VAT).
   2. Nabywca zobowiązuje się do uregulowania opłaty w ciągu 30 minut od momentu dokonania zakupu. Chwilą dokonania płatności jest: 1) informacja o jej wpłynięciu za pośrednictwem udostępnionych w Serwisie Internetowym kanałów płatności, 2) uregulowanie należności w Miejscu Świadczenia Usług.
   3. Umowa zostaje zawarta z chwilą otrzymania płatności przez Sprzedawcę.
   4. Brak uiszczenia opłaty w przewidzianym terminie spowoduje anulowanie dokonanej transakcji.
   5. Nabywca może złożyć reklamację na anulowanie transakcji w terminie 6 godzin od otrzymania wiadomości e-mail z informacją o jej anulowaniu. W tym celu Nabywca jest zobowiązany przesłać potwierdzenie płatności na adres e-mail udostępniony w Serwisie Internetowym. Sprzedawca rozpozna reklamację do końca dnia roboczego następującego po dniu złożenia reklamacji. Reklamacje złożone po terminie lub niespełniające powyższych wymogów nie będą rozpatrywane.
   6. W przypadku uznania reklamacji Sprzedawca umożliwi Nabywcy realizację Umowy w terminie wynikającym z Rezerwacji, o ile termin ten wciąż pozostaje do dyspozycji. Jeżeli termin pierwotnej Rezerwacji nie jest dostępny, Sprzedawca i Nabywca uzgodnią nowy termin realizacji Umowy.
   7. Kwota uiszczona przez Nabywcę z przekroczeniem terminu wskazanego w punkcie 2 lit. d ppkt i powyżej niniejszego Regulaminu będzie mogła być rozliczona w celu dokonania opłaty przy następnej transakcji.
   8. Nabywca dokonujący zakupu poprzez Serwis Internetowy wyraża zgodę na otrzymywanie paragonów fiskalnych w formie elektronicznej na adres e-mail podany podczas składania zamówienia, na który zostanie wysłana wiadomość e-mail zawierająca link umożliwiający podgląd i pobranie paragonu fiskalnego wystawionego w postaci elektronicznej.
 3. Realizacja Umowy:
  1. Sprzedawca realizuje Umowy w Miejscu Świadczenia Usług.
  2. Umowy są realizowane w terminach i na warunkach w nich zawartych, w szczególności w zakresie rodzaju i długości Rezerwacji lub Vouchera, w tym okresu jego ważności.
  3. Nabywca Nabywca może wskazać osobę trzecią (dalej jako „Korzystający”) do realizacji uprawnień wynikających z zawartej Umowy, wówczas Korzystający powinien wykonać obowiązki wynikające z niniejszego pkt 3 Regulaminu.
  4. Nabywca jest zobowiązany przybyć do Miejsca Świadczenia Usług najpóźniej na 15 minut przed wynikającym z Umowy terminem.
  5. Nabywca na żądanie Sprzedawcy jest zobowiązany okazać dowód tożsamości lub podać informacje umożliwiające potwierdzenie danych podanych przy rezerwacji terminu. Rozpoczęcie korzystania z Usługi oznacza wyrażenie zgody na warunki świadczenia usług. Na żądanie Sprzedawcy, Nabywca lub Korzystający jest zobowiązany podpisać oświadczenie o wyrażeniu zgody na warunki świadczenia usług przez Sprzedawcę.
  6. Jeżeli Korzystający jest niepełnoletni lub nie dysponuje pełną zdolnością do czynności prawnych i składania oświadczeń woli, wówczas konieczne jest złożenie przez jego przedstawiciela ustawowego w Miejscu Świadczenia Usług oświadczenia o wyrażeniu zgody na warunki świadczenia usług przez Sprzedawcę oraz złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na korzystanie z Symulatora Lotów przez osobę pozostającą pod jego opieką. Niepełnoletni Korzystający podczas świadczenia usługi pozostaje pod opieką swojego przedstawiciela ustawowego.
  7. Brak spełnienia wymagań wskazanych w pkt 3 lit. c – f Regulaminu jest podstawą odmowy realizacji Usługi przez Sprzedawcę.
  8. Nabywca może dokonać zmiany rezerwacji nie później niż na 24 godziny przed terminem realizacji Umowy. W takiej sytuacji zostanie wskazany nowy termin realizacji Umowy. Sprzedawca zastrzega sobie prawo naliczenia opłaty dodatkowej za zmianę terminu rezerwacji, w wysokości wskazanej w Serwisie Internetowym.
 4. Realizacja Vouchera:
  1. W przypadku wcześniejszego zakupu Vouchera i uiszczenia za niego opłaty za pośrednictwem Operatora Płatności lub w Miejscu Świadczenia Usług, Nabywca dokonuje rezerwacji terminu wykonania Umowy przez Sprzedawcę za pośrednictwem Serwisu Internetowego lub osobiście w Miejscu Świadczenia Usług. Nabywca otrzymuje potwierdzenie dokonania rezerwacji w formie elektronicznej.
  2. Nabywca lub Korzystający może wskazać Termin realizacji Vouchera pośród terminów zaproponowanych przez Sprzedającego. W przypadku dokonywania samodzielnej rezerwacji terminu poprzez korzystanie z Serwisu Internetowego, widoczne będą terminy, w którym możliwa jest realizacja Usługi.
  3. Termin Ważności Vouchera oznacza datę, do której aktywny jest numer vouchera, którego podanie umożliwia dokonanie rezerwacji terminu realizacji Usługi, przy czym termin wykonania samej Usługi może być późniejszy i jest wybierany przy dokonaniu usługi spośród terminów udostępnionych przez Sprzedawcę.
  4. W przypadku braku wykorzystania Vouchera w okresie ważności (rozumiane jako dokonanie rezerwacji terminu wykonania usługi), Nabywca lub Korzystający tracą możliwość realizacji Usługi. Brak wykorzystania Vouchera nie jest podstawą żądania zwrotu uiszczonej zapłaty, z uwagi na pozostawanie Sprzedawcy w gotowości do realizacji Usługi.
  5. Do realizacji Voucherów stosuje się odpowiednio pkt 3 niniejszego rozdziału Regulaminu.

Rozdział IV. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży produktu zakupionego w Serwisie Internetowym w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów.
 2. Prawo odstąpienia w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych przysługuje Konsumentowi także w przypadku zakupu Rezerwacji lub Vouchera bezpośrednio w Miejscu Świadczenia Usług.
 3. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się od dnia jej zawarcia.
 4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży można złożyć poprzez jego wysłanie na adres Sprzedawcy lub na adres poczty elektronicznej: krakow@airpoint.eu. W celu złożenia oświadczenia można skorzystać z formularza dostępnego TUTAJ.
 5. W razie uznania odstąpienia od Umowy za skutecznie złożone, umowę uważa się za niezawartą. Zwrot uiszczonych przez Konsumenta płatności nastąpi w terminie 14 dni od odstąpienia w sposób, w jaki została uiszczona płatność.
 6. Nie można odstąpić od Umowy, jeśli Usługa została wykonana przed odstąpieniem.

Rozdział V. REKLAMACJE

 1. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru lub usługi, Nabywca ma prawo do złożenia reklamacji w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego lub ustawy o Prawach konsumenta, które regulują uprawnienia z tytułu rękojmi.
 2. Reklamację można złożyć pisemnie poprzez wysłanie jej na adres Sprzedawcy lub na adres poczty elektronicznej: info@airpoint.eu.
 3. Nabywca powinien w zgłoszeniu reklamacyjnym zawrzeć zwięzły opis wady, okoliczności i datę jej wystąpienia, swoje dane kontaktowe oraz żądanie w związku z wadą towaru lub usługi.
 4. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, konsument może żądać jego naprawy lub wymiany. Przedsiębiorca może dokonać wymiany, gdy konsument żąda naprawy, lub przedsiębiorca może dokonać naprawy, gdy konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla przedsiębiorcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla przedsiębiorcy, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową
 5. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
  1. przedsiębiorca odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową;
  2. przedsiębiorca nie doprowadził towaru do zgodności z umową;
  3. brak zgodności towaru z umową występuje nadal, mimo że przedsiębiorca próbował doprowadzić towar do zgodności z umową;
  4. brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy;
  5. z oświadczenia przedsiębiorcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta.
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do zgłaszanej reklamacji w terminie 14 dni. Jeżeli Nabywcą jest Konsument, w przypadku braku odpowiedzi we wskazanym terminie uważa się, że żądanie zostało uznane za uzasadnione.
 7. Uprawnienia Konsumenta stosuje również się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 8. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 9. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
  2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
  3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

Rozdział VI. WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Do korzystania z Serwisu Internetowego niezbędne jest korzystanie z urządzenia końcowego, które spełnia następujące warunki:
  1. posiada dostęp do sieci Internet,
  2. posiada zainstalowaną przeglądarkę internetową umożliwiającą przeglądanie stron www z włączoną obsługą plików cookies,
  3. posiada zainstalowany program umożliwiający otwieranie plików PDF (np. Adobe Reader).

Rozdział VII. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Zgodnie z wymaganiami zawartymi w art. 13, 14 i 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako RODO, informujemy, że:
  1. Administratorem danych osobowych jest AirPoint sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Zwycięzców 42 lok. U5, 03-938 Warszawa zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000677044, kapitał zakładowy 50.000 PLN wpłacony w całości, NIP 5252710092, REGON 367247644, działająca pod firmą AirPoint.
  2. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w celu świadczenia usług i sprzedaży towarów oraz wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, a także ochrony prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. Dane związane z marketingiem i promocją są przetwarzana na podstawie zgody. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust . 1 lit. a, b, c oraz f RODO.
  3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla wykonania umowy, jednak z uwzględnieniem przepisów wymagających przechowywanie dokumentacji podatkowej i rachunkowej przez co najmniej 5 lat. W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody, są one przechowywane przez okres, na jaki zgoda została udzielona lub do jej wycofania.
  4. Każdy ma prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo przenoszenia danych w zakresie uregulowanym ww. Rozporządzeniem.
  5. Każdy ma prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo przenoszenia danych w zakresie uregulowanym ww. Rozporządzeniem.
  6. Podanie danych osobowych przez Nabywców jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne do zawarcia Umowy i realizacji Usług. Sprzedawca przetwarza dane osobowe jedynie w celu zawarcia i realizacji usług, a w przypadku wyrażenia zgody także w celach marketingowych.
  7. Klient podając dane oświadcza, że podane przez niego dane osobowe są jego danymi i są aktualne
  8. Jeżeli Nabywca wybierze sposób płatności za pomocą Operatora Płatności, to wyraża tym samym zgodę na przekazanie jego danych osobowych Operatorowi Płatności, w zakresie niezbędnym dla zrealizowania tej usługi.
  9. W przypadku wskazania przez Nabywcę osoby trzeciej jako Korzystającego, Nabywca oświadcza, że uzyskał zgodę tej osoby na udostępnienie Sprzedawcy jej danych osobowych w celu zawarcia i wykonania Umowy.
  10. Administrator nie planuje przekazywać danych osobowych do państw trzecich, ani nie wykorzystuje mechanizmów zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Rozdział VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane przez Serwis Internetowy zawierane są w języku polskim i podlegają prawu polskiemu.
 2. Kontakt ze Sprzedawcą jest możliwy bezpośrednio w Miejscu Świadczenia Usług, za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz telefonicznie w godzinach pracy. Szczegółowe i aktualne dane kontaktowe Sprzedawcy są dostępne na stronie internetowej www.airpoint.eu.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie, zamieszczając datę ostatniej modyfikacji.
 4. Niniejszy Regulamin jest dostępny w Miejscu Świadczenia Usług oraz w Serwisie Internetowym.

Regulamin sprzedaży obowiązujący od dnia 1 czerwca 2024 r.

 

Rozdział I. DEFINICJE

 1. Sprzedawca: AirPoint Polska sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Pokornej 2 lok. U12, 00-199 Warszawa zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000785197, kapitał zakładowy 50.000 PLN wpłacony w całości, NIP 1132997752, REGON 383298037, działająca pod firmą AirPoint Polska.
 2. Nabywca: Osoba fizyczna lub prawna zawierająca ze Sprzedawcą Umowę poprzez zakup usług i towarów przy pomocy Serwisu Internetowego lub osobiście.
 3. Korzystający: Osoba, która korzysta z usługi na podstawie Rezerwacji lub Vouchera, przy czym może to być zarówno Nabywca, jak i osoba trzecia.
 4. Konsument: Nabywca będący osobą fizyczną, dokonujący zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jego działalnością zawodową lub gospodarczą.
 5. Serwis Internetowy: System rezerwacji i sprzedaży usług i towarów prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny pod adresem www.airpoint.eu.
 6. Umowa: Umowa zawarta za pośrednictwem Serwisu Internetowego.
 7. Usługa: Symulacja lotów odwzorowująca zachowanie prawdziwego samolotu przy użyciu Symulatora Lotów.
 8. Miejsce Świadczenia Usług: Lokal, w którym jest prowadzona działalność przez Sprzedawcę, o którego adresie Nabywca lub Korzystający jest informowany przy dokonywaniu Rezerwacji lub ustalaniu terminu realizacji Vouchera.
 9. Symulator Lotów: Urządzenie składające się z odwzorowanego kokpitu samolotu oraz systemu wizyjnego, służące do prowadzenia symulacji lotów odwzorowujących zachowanie prawdziwego samolotu.
 10. Operator Płatności: Serwis Przelewy24, PayPal lub bank Nabywcy, umożliwiający dokonanie płatności przez Nabywcę podczas zakupu usług i towarów w Serwisie Internetowym.
 11. Rezerwacja: Sposób zakupu Usługi polegający na wskazaniu przez nabywcę z góry określonego terminu realizacji Usługi.
 12. Voucher: Dokument uprawniający do realizacji Usługi, który zawiera numer Vouchera oraz termin ważności Vouchera.
 13. Termin Ważności Vouchera: Oznacza datę, do której aktywny jest numer Vouchera, którego podanie umożliwia dokonanie rezerwacji terminu realizacji Usługi. Rezerwacja terminu realizacji Usługi może zostać dokonana samodzielnie za pomocą Serwisu Internetowego lub w Miejscu Świadczenia Usług.
 14. Regulamin: Niniejszy Regulamin wraz z ewentualnymi załącznikami stanowiącymi jego integralną część.

Rozdział II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa standardowe zasady i warunki mające zastosowanie do rezerwacji i zakupu usług i towarów pomiędzy Sprzedawcą i Nabywcą, oferowanych w Serwisie Internetowym.
 2. Umowy zawierane pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą podlegają prawu polskiemu.
 3. Usługi oferowane za pośrednictwem Serwisu Internetowego są realizowane w Miejscu Świadczenia Usług.
 4. Każdorazowe odwiedziny Serwisu Internetowego oznaczają akceptację niniejszego Regulaminu.

Rozdział III. ZAWARCIE I REALIZACJA UMOWY

 1. Sposoby zawarcia Umowy:
  1. Umowa może być zawarta przez użytkownika za pośrednictwem Serwisu Internetowego lub osobiście w Miejscu Świadczenia Usług.
  2. Zawarcie Umowy w Serwisie Internetowym wymaga podania przez Nabywcę jego następujących danych: imię i nazwisko oraz adres e-mail.
  3. Nabywca poprzez zawarcie Umowy dokonuje zakupu jednego z dwóch sposobów realizacji Usługi:
   1. Rezerwacji polegającej na wskazaniu w Serwisie Internetowym określonego terminu realizacji Usługi obejmującego datę i godzinę,
   2. Vouchera polegającego na zakupie dokumentu uprawniającego do realizacji Usługi.
 2. Etapy zawierania Umowy:
  1. Rezerwacja:
   1. Nabywca dokonuje wyboru rodzaju Usługi.
   2. Nabywca dokonuje wyboru terminu realizacji Usługi za pośrednictwem Serwisu Internetowego lub osobiście w Miejscu Świadczenia Usług pośród dostępnych terminów.
   3. Nabywca podaje swoje dane (imię i nazwisko oraz adres e-mail), w celu zawarcia Umowy i dokonania rezerwacji terminu. Podanie dodatkowych danych (adres zamieszkania, adres e-mail oraz telefon) jest dobrowolne i ma na celu ułatwienie kontaktu Sprzedawcy z Nabywcą.
   4. Nabywca dokonuje płatności z góry za wybraną Usługę za pośrednictwem Operatora Płatności, a w przypadku zakupu osobistego bezpośrednio w Miejscu Świadczenia Usług.
   5. Po potwierdzeniu dokonania płatności, Nabywca otrzymuje potwierdzenie dokonania rezerwacji w formie elektronicznej.
  2. Voucher:
   1. Nabywca dokonuje wyboru rodzaju Usługi.
   2. podaje swoje dane (imię i nazwisko oraz adres e-mail), w celu zawarcia Umowy. Podane dane są danymi Nabywcy Vouchera, dane osoby, która będzie korzystała z Usługi należy podać dopiero przy rezerwacji Terminu Realizacji Vouchera.
   3. Nabywca dokonuje płatności z góry za Voucher na wybraną Usługę za pośrednictwem Operatora Płatności, a w przypadku zakupu osobistego bezpośrednio w Miejscu Świadczenia Usług.
   4. Po potwierdzeniu dokonania płatności, Nabywca otrzymuje Voucher w formie elektronicznej (plik PDF) za pośrednictwem e-maila lub w formie papierowej w przypadku zakupu bezpośrednio w Miejscu Świadczenia Usług.
  3. Umowa zakupu Rezerwacji lub Vouchera zostaje zawarta w chwili potwierdzenia dokonania płatności.
  4. Płatność:
   1. Wszystkie ceny w Serwisie Internetowym są podane w polskich złotych i są kwotami brutto (uwzględniają podatek VAT).
   2. Nabywca zobowiązuje się do uregulowania opłaty w ciągu 30 minut od momentu dokonania zakupu. Chwilą dokonania płatności jest: 1) informacja o jej wpłynięciu za pośrednictwem udostępnionych w Serwisie Internetowym kanałów płatności, 2) uregulowanie należności w Miejscu Świadczenia Usług.
   3. Umowa zostaje zawarta z chwilą otrzymania płatności przez Sprzedawcę.
   4. Brak uiszczenia opłaty w przewidzianym terminie spowoduje anulowanie dokonanej transakcji.
   5. Nabywca może złożyć reklamację na anulowanie transakcji w terminie 6 godzin od otrzymania wiadomości e-mail z informacją o jej anulowaniu. W tym celu Nabywca jest zobowiązany przesłać potwierdzenie płatności na adres e-mail udostępniony w Serwisie Internetowym. Sprzedawca rozpozna reklamację do końca dnia roboczego następującego po dniu złożenia reklamacji. Reklamacje złożone po terminie lub niespełniające powyższych wymogów nie będą rozpatrywane.
   6. W przypadku uznania reklamacji Sprzedawca umożliwi Nabywcy realizację Umowy w terminie wynikającym z Rezerwacji, o ile termin ten wciąż pozostaje do dyspozycji. Jeżeli termin pierwotnej Rezerwacji nie jest dostępny, Sprzedawca i Nabywca uzgodnią nowy termin realizacji Umowy.
   7. Kwota uiszczona przez Nabywcę z przekroczeniem terminu wskazanego w punkcie 2 lit. d ppkt i powyżej niniejszego Regulaminu będzie mogła być rozliczona w celu dokonania opłaty przy następnej transakcji.
   8. Nabywca dokonujący zakupu poprzez Serwis Internetowy wyraża zgodę na otrzymywanie paragonów fiskalnych w formie elektronicznej na adres e-mail podany podczas składania zamówienia, na który zostanie wysłana wiadomość e-mail zawierająca link umożliwiający podgląd i pobranie paragonu fiskalnego wystawionego w postaci elektronicznej.
 3. Realizacja Umowy:
  1. Sprzedawca realizuje Umowy w Miejscu Świadczenia Usług.
  2. Umowy są realizowane w terminach i na warunkach w nich zawartych, w szczególności w zakresie rodzaju i długości Rezerwacji lub Vouchera, w tym okresu jego ważności.
  3. Nabywca Nabywca może wskazać osobę trzecią (dalej jako „Korzystający”) do realizacji uprawnień wynikających z zawartej Umowy, wówczas Korzystający powinien wykonać obowiązki wynikające z niniejszego pkt 3 Regulaminu.
  4. Nabywca jest zobowiązany przybyć do Miejsca Świadczenia Usług najpóźniej na 15 minut przed wynikającym z Umowy terminem.
  5. Nabywca na żądanie Sprzedawcy jest zobowiązany okazać dowód tożsamości lub podać informacje umożliwiające potwierdzenie danych podanych przy rezerwacji terminu. Rozpoczęcie korzystania z Usługi oznacza wyrażenie zgody na warunki świadczenia usług. Na żądanie Sprzedawcy, Nabywca lub Korzystający jest zobowiązany podpisać oświadczenie o wyrażeniu zgody na warunki świadczenia usług przez Sprzedawcę.
  6. Jeżeli Korzystający jest niepełnoletni lub nie dysponuje pełną zdolnością do czynności prawnych i składania oświadczeń woli, wówczas konieczne jest złożenie przez jego przedstawiciela ustawowego w Miejscu Świadczenia Usług oświadczenia o wyrażeniu zgody na warunki świadczenia usług przez Sprzedawcę oraz złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na korzystanie z Symulatora Lotów przez osobę pozostającą pod jego opieką. Niepełnoletni Korzystający podczas świadczenia usługi pozostaje pod opieką swojego przedstawiciela ustawowego.
  7. Brak spełnienia wymagań wskazanych w pkt 3 lit. c – f Regulaminu jest podstawą odmowy realizacji Usługi przez Sprzedawcę.
  8. Nabywca może dokonać zmiany rezerwacji nie później niż na 24 godziny przed terminem realizacji Umowy. W takiej sytuacji zostanie wskazany nowy termin realizacji Umowy. Sprzedawca zastrzega sobie prawo naliczenia opłaty dodatkowej za zmianę terminu rezerwacji, w wysokości wskazanej w Serwisie Internetowym.
 4. Realizacja Vouchera:
  1. W przypadku wcześniejszego zakupu Vouchera i uiszczenia za niego opłaty za pośrednictwem Operatora Płatności lub w Miejscu Świadczenia Usług, Nabywca dokonuje rezerwacji terminu wykonania Umowy przez Sprzedawcę za pośrednictwem Serwisu Internetowego lub osobiście w Miejscu Świadczenia Usług. Nabywca otrzymuje potwierdzenie dokonania rezerwacji w formie elektronicznej.
  2. Nabywca lub Korzystający może wskazać Termin realizacji Vouchera pośród terminów zaproponowanych przez Sprzedającego. W przypadku dokonywania samodzielnej rezerwacji terminu poprzez korzystanie z Serwisu Internetowego, widoczne będą terminy, w którym możliwa jest realizacja Usługi.
  3. Termin Ważności Vouchera oznacza datę, do której aktywny jest numer vouchera, którego podanie umożliwia dokonanie rezerwacji terminu realizacji Usługi, przy czym termin wykonania samej Usługi może być późniejszy i jest wybierany przy dokonaniu usługi spośród terminów udostępnionych przez Sprzedawcę.
  4. W przypadku braku wykorzystania Vouchera w okresie ważności (rozumiane jako dokonanie rezerwacji terminu wykonania usługi), Nabywca lub Korzystający tracą możliwość realizacji Usługi. Brak wykorzystania Vouchera nie jest podstawą żądania zwrotu uiszczonej zapłaty, z uwagi na pozostawanie Sprzedawcy w gotowości do realizacji Usługi.
  5. Do realizacji Voucherów stosuje się odpowiednio pkt 3 niniejszego rozdziału Regulaminu.

Rozdział IV. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży produktu zakupionego w Serwisie Internetowym w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów.
 2. Prawo odstąpienia w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych przysługuje Konsumentowi także w przypadku zakupu Rezerwacji lub Vouchera bezpośrednio w Miejscu Świadczenia Usług.
 3. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się od dnia jej zawarcia.
 4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży można złożyć poprzez jego wysłanie na adres Sprzedawcy lub na adres poczty elektronicznej: gdansk@airpoint.eu. W celu złożenia oświadczenia można skorzystać z formularza dostępnego TUTAJ.
 5. W razie uznania odstąpienia od Umowy za skutecznie złożone, umowę uważa się za niezawartą. Zwrot uiszczonych przez Konsumenta płatności nastąpi w terminie 14 dni od odstąpienia w sposób, w jaki została uiszczona płatność.
 6. Nie można odstąpić od Umowy, jeśli Usługa została wykonana przed odstąpieniem.

Rozdział V. REKLAMACJE

 1. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru lub usługi, Nabywca ma prawo do złożenia reklamacji w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego lub ustawy o Prawach konsumenta, które regulują uprawnienia z tytułu rękojmi.
 2. Reklamację można złożyć pisemnie poprzez wysłanie jej na adres Sprzedawcy lub na adres poczty elektronicznej: info@airpoint.eu.
 3. Nabywca powinien w zgłoszeniu reklamacyjnym zawrzeć zwięzły opis wady, okoliczności i datę jej wystąpienia, swoje dane kontaktowe oraz żądanie w związku z wadą towaru lub usługi.
 4. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, konsument może żądać jego naprawy lub wymiany. Przedsiębiorca może dokonać wymiany, gdy konsument żąda naprawy, lub przedsiębiorca może dokonać naprawy, gdy konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla przedsiębiorcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla przedsiębiorcy, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową
 5. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
  1. przedsiębiorca odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową;
  2. przedsiębiorca nie doprowadził towaru do zgodności z umową;
  3. brak zgodności towaru z umową występuje nadal, mimo że przedsiębiorca próbował doprowadzić towar do zgodności z umową;
  4. brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy;
  5. z oświadczenia przedsiębiorcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta.
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do zgłaszanej reklamacji w terminie 14 dni. Jeżeli Nabywcą jest Konsument, w przypadku braku odpowiedzi we wskazanym terminie uważa się, że żądanie zostało uznane za uzasadnione.
 7. Uprawnienia Konsumenta stosuje również się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 8. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 9. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
  2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
  3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

Rozdział VI. WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Do korzystania z Serwisu Internetowego niezbędne jest korzystanie z urządzenia końcowego, które spełnia następujące warunki:
  1. posiada dostęp do sieci Internet,
  2. posiada zainstalowaną przeglądarkę internetową umożliwiającą przeglądanie stron www z włączoną obsługą plików cookies,
  3. posiada zainstalowany program umożliwiający otwieranie plików PDF (np. Adobe Reader).

Rozdział VII. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Zgodnie z wymaganiami zawartymi w art. 13, 14 i 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako RODO, informujemy, że:
  1. Administratorem danych osobowych jest AirPoint sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Zwycięzców 42 lok. U5, 03-938 Warszawa zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000677044, kapitał zakładowy 50.000 PLN wpłacony w całości, NIP 5252710092, REGON 367247644, działająca pod firmą AirPoint.
  2. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w celu świadczenia usług i sprzedaży towarów oraz wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, a także ochrony prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. Dane związane z marketingiem i promocją są przetwarzana na podstawie zgody. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust . 1 lit. a, b, c oraz f RODO.
  3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla wykonania umowy, jednak z uwzględnieniem przepisów wymagających przechowywanie dokumentacji podatkowej i rachunkowej przez co najmniej 5 lat. W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody, są one przechowywane przez okres, na jaki zgoda została udzielona lub do jej wycofania.
  4. Każdy ma prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo przenoszenia danych w zakresie uregulowanym ww. Rozporządzeniem.
  5. Każdy ma prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo przenoszenia danych w zakresie uregulowanym ww. Rozporządzeniem.
  6. Podanie danych osobowych przez Nabywców jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne do zawarcia Umowy i realizacji Usług. Sprzedawca przetwarza dane osobowe jedynie w celu zawarcia i realizacji usług, a w przypadku wyrażenia zgody także w celach marketingowych.
  7. Klient podając dane oświadcza, że podane przez niego dane osobowe są jego danymi i są aktualne
  8. Jeżeli Nabywca wybierze sposób płatności za pomocą Operatora Płatności, to wyraża tym samym zgodę na przekazanie jego danych osobowych Operatorowi Płatności, w zakresie niezbędnym dla zrealizowania tej usługi.
  9. W przypadku wskazania przez Nabywcę osoby trzeciej jako Korzystającego, Nabywca oświadcza, że uzyskał zgodę tej osoby na udostępnienie Sprzedawcy jej danych osobowych w celu zawarcia i wykonania Umowy.
  10. Administrator nie planuje przekazywać danych osobowych do państw trzecich, ani nie wykorzystuje mechanizmów zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Rozdział VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane przez Serwis Internetowy zawierane są w języku polskim i podlegają prawu polskiemu.
 2. Kontakt ze Sprzedawcą jest możliwy bezpośrednio w Miejscu Świadczenia Usług, za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz telefonicznie w godzinach pracy. Szczegółowe i aktualne dane kontaktowe Sprzedawcy są dostępne na stronie internetowej www.airpoint.eu.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie, zamieszczając datę ostatniej modyfikacji.
 4. Niniejszy Regulamin jest dostępny w Miejscu Świadczenia Usług oraz w Serwisie Internetowym.

Regulamin sprzedaży obowiązujący od dnia 1 lipca 2024 r.

 

Rozdział I. DEFINICJE

 1. Sprzedawca: AirPoint sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Pokornej 2 lok. U12, 00-199 Warszawa zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000677044, kapitał zakładowy 50.000 PLN wpłacony w całości, NIP 5252710092, REGON 367247644, działająca pod firmą AirPoint.
 2. Nabywca: Osoba fizyczna lub prawna zawierająca ze Sprzedawcą Umowę poprzez zakup usług i towarów przy pomocy Serwisu Internetowego lub osobiście.
 3. Korzystający: Osoba, która korzysta z usługi na podstawie Rezerwacji lub Vouchera, przy czym może to być zarówno Nabywca, jak i osoba trzecia.
 4. Konsument: Nabywca będący osobą fizyczną, dokonujący zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jego działalnością zawodową lub gospodarczą.
 5. Serwis Internetowy: System rezerwacji i sprzedaży usług i towarów prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny pod adresem www.airpoint.eu.
 6. Umowa: Umowa zawarta za pośrednictwem Serwisu Internetowego.
 7. Usługa: Symulacja lotów odwzorowująca zachowanie prawdziwego samolotu przy użyciu Symulatora Lotów.
 8. Miejsce Świadczenia Usług: Lokal, w którym jest prowadzona działalność przez Sprzedawcę, o którego adresie Nabywca lub Korzystający jest informowany przy dokonywaniu Rezerwacji lub ustalaniu terminu realizacji Vouchera.
 9. Symulator Lotów: Urządzenie składające się z odwzorowanego kokpitu samolotu oraz systemu wizyjnego, służące do prowadzenia symulacji lotów odwzorowujących zachowanie prawdziwego samolotu.
 10. Operator Płatności: Serwis Przelewy24, PayPal lub bank Nabywcy, umożliwiający dokonanie płatności przez Nabywcę podczas zakupu usług i towarów w Serwisie Internetowym.
 11. Rezerwacja: Sposób zakupu Usługi polegający na wskazaniu przez nabywcę z góry określonego terminu realizacji Usługi.
 12. Voucher: Dokument uprawniający do realizacji Usługi, który zawiera numer Vouchera oraz termin ważności Vouchera.
 13. Termin Ważności Vouchera: Oznacza datę, do której aktywny jest numer Vouchera, którego podanie umożliwia dokonanie rezerwacji terminu realizacji Usługi. Rezerwacja terminu realizacji Usługi może zostać dokonana samodzielnie za pomocą Serwisu Internetowego lub w Miejscu Świadczenia Usług.
 14. Regulamin: Niniejszy Regulamin wraz z ewentualnymi załącznikami stanowiącymi jego integralną część.

Rozdział II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa standardowe zasady i warunki mające zastosowanie do rezerwacji i zakupu usług i towarów pomiędzy Sprzedawcą i Nabywcą, oferowanych w Serwisie Internetowym.
 2. Umowy zawierane pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą podlegają prawu polskiemu.
 3. Usługi oferowane za pośrednictwem Serwisu Internetowego są realizowane w Miejscu Świadczenia Usług.
 4. Każdorazowe odwiedziny Serwisu Internetowego oznaczają akceptację niniejszego Regulaminu.

Rozdział III. ZAWARCIE I REALIZACJA UMOWY

 1. Sposoby zawarcia Umowy:
  1. Umowa może być zawarta przez użytkownika za pośrednictwem Serwisu Internetowego lub osobiście w Miejscu Świadczenia Usług.
  2. Zawarcie Umowy w Serwisie Internetowym wymaga podania przez Nabywcę jego następujących danych: imię i nazwisko oraz adres e-mail.
  3. Nabywca poprzez zawarcie Umowy dokonuje zakupu jednego z dwóch sposobów realizacji Usługi:
   1. Rezerwacji polegającej na wskazaniu w Serwisie Internetowym określonego terminu realizacji Usługi obejmującego datę i godzinę,
   2. Vouchera polegającego na zakupie dokumentu uprawniającego do realizacji Usługi.
 2. Etapy zawierania Umowy:
  1. Rezerwacja:
   1. Nabywca dokonuje wyboru rodzaju Usługi.
   2. Nabywca dokonuje wyboru terminu realizacji Usługi za pośrednictwem Serwisu Internetowego lub osobiście w Miejscu Świadczenia Usług pośród dostępnych terminów.
   3. Nabywca podaje swoje dane (imię i nazwisko oraz adres e-mail), w celu zawarcia Umowy i dokonania rezerwacji terminu. Podanie dodatkowych danych (adres zamieszkania, adres e-mail oraz telefon) jest dobrowolne i ma na celu ułatwienie kontaktu Sprzedawcy z Nabywcą.
   4. Nabywca dokonuje płatności z góry za wybraną Usługę za pośrednictwem Operatora Płatności, a w przypadku zakupu osobistego bezpośrednio w Miejscu Świadczenia Usług.
   5. Po potwierdzeniu dokonania płatności, Nabywca otrzymuje potwierdzenie dokonania rezerwacji w formie elektronicznej.
  2. Voucher:
   1. Nabywca dokonuje wyboru rodzaju Usługi.
   2. podaje swoje dane (imię i nazwisko oraz adres e-mail), w celu zawarcia Umowy. Podane dane są danymi Nabywcy Vouchera, dane osoby, która będzie korzystała z Usługi należy podać dopiero przy rezerwacji Terminu Realizacji Vouchera.
   3. Nabywca dokonuje płatności z góry za Voucher na wybraną Usługę za pośrednictwem Operatora Płatności, a w przypadku zakupu osobistego bezpośrednio w Miejscu Świadczenia Usług.
   4. Po potwierdzeniu dokonania płatności, Nabywca otrzymuje Voucher w formie elektronicznej (plik PDF) za pośrednictwem e-maila lub w formie papierowej w przypadku zakupu bezpośrednio w Miejscu Świadczenia Usług.
  3. Umowa zakupu Rezerwacji lub Vouchera zostaje zawarta w chwili potwierdzenia dokonania płatności.
  4. Płatność:
   1. Wszystkie ceny w Serwisie Internetowym są podane w polskich złotych i są kwotami brutto (uwzględniają podatek VAT).
   2. Nabywca zobowiązuje się do uregulowania opłaty w ciągu 30 minut od momentu dokonania zakupu. Chwilą dokonania płatności jest: 1) informacja o jej wpłynięciu za pośrednictwem udostępnionych w Serwisie Internetowym kanałów płatności, 2) uregulowanie należności w Miejscu Świadczenia Usług.
   3. Umowa zostaje zawarta z chwilą otrzymania płatności przez Sprzedawcę.
   4. Brak uiszczenia opłaty w przewidzianym terminie spowoduje anulowanie dokonanej transakcji.
   5. Nabywca może złożyć reklamację na anulowanie transakcji w terminie 6 godzin od otrzymania wiadomości e-mail z informacją o jej anulowaniu. W tym celu Nabywca jest zobowiązany przesłać potwierdzenie płatności na adres e-mail udostępniony w Serwisie Internetowym. Sprzedawca rozpozna reklamację do końca dnia roboczego następującego po dniu złożenia reklamacji. Reklamacje złożone po terminie lub niespełniające powyższych wymogów nie będą rozpatrywane.
   6. W przypadku uznania reklamacji Sprzedawca umożliwi Nabywcy realizację Umowy w terminie wynikającym z Rezerwacji, o ile termin ten wciąż pozostaje do dyspozycji. Jeżeli termin pierwotnej Rezerwacji nie jest dostępny, Sprzedawca i Nabywca uzgodnią nowy termin realizacji Umowy.
   7. Kwota uiszczona przez Nabywcę z przekroczeniem terminu wskazanego w punkcie 2 lit. d ppkt i powyżej niniejszego Regulaminu będzie mogła być rozliczona w celu dokonania opłaty przy następnej transakcji.
   8. Nabywca dokonujący zakupu poprzez Serwis Internetowy wyraża zgodę na otrzymywanie paragonów fiskalnych w formie elektronicznej na adres e-mail podany podczas składania zamówienia, na który zostanie wysłana wiadomość e-mail zawierająca link umożliwiający podgląd i pobranie paragonu fiskalnego wystawionego w postaci elektronicznej.
 3. Realizacja Umowy:
  1. Sprzedawca realizuje Umowy w Miejscu Świadczenia Usług.
  2. Umowy są realizowane w terminach i na warunkach w nich zawartych, w szczególności w zakresie rodzaju i długości Rezerwacji lub Vouchera, w tym okresu jego ważności.
  3. Nabywca Nabywca może wskazać osobę trzecią (dalej jako „Korzystający”) do realizacji uprawnień wynikających z zawartej Umowy, wówczas Korzystający powinien wykonać obowiązki wynikające z niniejszego pkt 3 Regulaminu.
  4. Nabywca jest zobowiązany przybyć do Miejsca Świadczenia Usług najpóźniej na 15 minut przed wynikającym z Umowy terminem.
  5. Nabywca na żądanie Sprzedawcy jest zobowiązany okazać dowód tożsamości lub podać informacje umożliwiające potwierdzenie danych podanych przy rezerwacji terminu. Rozpoczęcie korzystania z Usługi oznacza wyrażenie zgody na warunki świadczenia usług. Na żądanie Sprzedawcy, Nabywca lub Korzystający jest zobowiązany podpisać oświadczenie o wyrażeniu zgody na warunki świadczenia usług przez Sprzedawcę.
  6. Jeżeli Korzystający jest niepełnoletni lub nie dysponuje pełną zdolnością do czynności prawnych i składania oświadczeń woli, wówczas konieczne jest złożenie przez jego przedstawiciela ustawowego w Miejscu Świadczenia Usług oświadczenia o wyrażeniu zgody na warunki świadczenia usług przez Sprzedawcę oraz złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na korzystanie z Symulatora Lotów przez osobę pozostającą pod jego opieką. Niepełnoletni Korzystający podczas świadczenia usługi pozostaje pod opieką swojego przedstawiciela ustawowego.
  7. Brak spełnienia wymagań wskazanych w pkt 3 lit. c – f Regulaminu jest podstawą odmowy realizacji Usługi przez Sprzedawcę.
  8. Nabywca może dokonać zmiany rezerwacji nie później niż na 24 godziny przed terminem realizacji Umowy. W takiej sytuacji zostanie wskazany nowy termin realizacji Umowy. Sprzedawca zastrzega sobie prawo naliczenia opłaty dodatkowej za zmianę terminu rezerwacji, w wysokości wskazanej w Serwisie Internetowym.
 4. Realizacja Vouchera:
  1. W przypadku wcześniejszego zakupu Vouchera i uiszczenia za niego opłaty za pośrednictwem Operatora Płatności lub w Miejscu Świadczenia Usług, Nabywca dokonuje rezerwacji terminu wykonania Umowy przez Sprzedawcę za pośrednictwem Serwisu Internetowego lub osobiście w Miejscu Świadczenia Usług. Nabywca otrzymuje potwierdzenie dokonania rezerwacji w formie elektronicznej.
  2. Nabywca lub Korzystający może wskazać Termin realizacji Vouchera pośród terminów zaproponowanych przez Sprzedającego. W przypadku dokonywania samodzielnej rezerwacji terminu poprzez korzystanie z Serwisu Internetowego, widoczne będą terminy, w którym możliwa jest realizacja Usługi.
  3. Termin Ważności Vouchera oznacza datę, do której aktywny jest numer vouchera, którego podanie umożliwia dokonanie rezerwacji terminu realizacji Usługi, przy czym termin wykonania samej Usługi może być późniejszy i jest wybierany przy dokonaniu usługi spośród terminów udostępnionych przez Sprzedawcę.
  4. W przypadku braku wykorzystania Vouchera w okresie ważności (rozumiane jako dokonanie rezerwacji terminu wykonania usługi), Nabywca lub Korzystający tracą możliwość realizacji Usługi. Brak wykorzystania Vouchera nie jest podstawą żądania zwrotu uiszczonej zapłaty, z uwagi na pozostawanie Sprzedawcy w gotowości do realizacji Usługi.
  5. Do realizacji Voucherów stosuje się odpowiednio pkt 3 niniejszego rozdziału Regulaminu.

Rozdział IV. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży produktu zakupionego w Serwisie Internetowym w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów.
 2. Prawo odstąpienia w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych przysługuje Konsumentowi także w przypadku zakupu Rezerwacji lub Vouchera bezpośrednio w Miejscu Świadczenia Usług.
 3. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się od dnia jej zawarcia.
 4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży można złożyć poprzez jego wysłanie na adres Sprzedawcy lub na adres poczty elektronicznej: info@airpoint.eu. W celu złożenia oświadczenia można skorzystać z formularza dostępnego TUTAJ.
 5. W razie uznania odstąpienia od Umowy za skutecznie złożone, umowę uważa się za niezawartą. Zwrot uiszczonych przez Konsumenta płatności nastąpi w terminie 14 dni od odstąpienia w sposób, w jaki została uiszczona płatność.
 6. Nie można odstąpić od Umowy, jeśli Usługa została wykonana przed odstąpieniem.

Rozdział V. REKLAMACJE

 1. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru lub usługi, Nabywca ma prawo do złożenia reklamacji w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego lub ustawy o Prawach konsumenta, które regulują uprawnienia z tytułu rękojmi.
 2. Reklamację można złożyć pisemnie poprzez wysłanie jej na adres Sprzedawcy lub na adres poczty elektronicznej: info@airpoint.eu.
 3. Nabywca powinien w zgłoszeniu reklamacyjnym zawrzeć zwięzły opis wady, okoliczności i datę jej wystąpienia, swoje dane kontaktowe oraz żądanie w związku z wadą towaru lub usługi.
 4. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, konsument może żądać jego naprawy lub wymiany. Przedsiębiorca może dokonać wymiany, gdy konsument żąda naprawy, lub przedsiębiorca może dokonać naprawy, gdy konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla przedsiębiorcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla przedsiębiorcy, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową
 5. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
  1. przedsiębiorca odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową;
  2. przedsiębiorca nie doprowadził towaru do zgodności z umową;
  3. brak zgodności towaru z umową występuje nadal, mimo że przedsiębiorca próbował doprowadzić towar do zgodności z umową;
  4. brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy;
  5. z oświadczenia przedsiębiorcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta.
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do zgłaszanej reklamacji w terminie 14 dni. Jeżeli Nabywcą jest Konsument, w przypadku braku odpowiedzi we wskazanym terminie uważa się, że żądanie zostało uznane za uzasadnione.
 7. Uprawnienia Konsumenta stosuje również się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 8. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 9. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
  2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
  3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

Rozdział VI. WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Do korzystania z Serwisu Internetowego niezbędne jest korzystanie z urządzenia końcowego, które spełnia następujące warunki:
  1. posiada dostęp do sieci Internet,
  2. posiada zainstalowaną przeglądarkę internetową umożliwiającą przeglądanie stron www z włączoną obsługą plików cookies,
  3. posiada zainstalowany program umożliwiający otwieranie plików PDF (np. Adobe Reader).

Rozdział VII. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Zgodnie z wymaganiami zawartymi w art. 13, 14 i 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako RODO, informujemy, że:
  1. Administratorem danych osobowych jest AirPoint sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Zwycięzców 42 lok. U5, 03-938 Warszawa zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000677044, kapitał zakładowy 50.000 PLN wpłacony w całości, NIP 5252710092, REGON 367247644, działająca pod firmą AirPoint.
  2. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w celu świadczenia usług i sprzedaży towarów oraz wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, a także ochrony prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. Dane związane z marketingiem i promocją są przetwarzana na podstawie zgody. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust . 1 lit. a, b, c oraz f RODO.
  3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla wykonania umowy, jednak z uwzględnieniem przepisów wymagających przechowywanie dokumentacji podatkowej i rachunkowej przez co najmniej 5 lat. W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody, są one przechowywane przez okres, na jaki zgoda została udzielona lub do jej wycofania.
  4. Każdy ma prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo przenoszenia danych w zakresie uregulowanym ww. Rozporządzeniem.
  5. Każdy ma prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo przenoszenia danych w zakresie uregulowanym ww. Rozporządzeniem.
  6. Podanie danych osobowych przez Nabywców jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne do zawarcia Umowy i realizacji Usług. Sprzedawca przetwarza dane osobowe jedynie w celu zawarcia i realizacji usług, a w przypadku wyrażenia zgody także w celach marketingowych.
  7. Klient podając dane oświadcza, że podane przez niego dane osobowe są jego danymi i są aktualne
  8. Jeżeli Nabywca wybierze sposób płatności za pomocą Operatora Płatności, to wyraża tym samym zgodę na przekazanie jego danych osobowych Operatorowi Płatności, w zakresie niezbędnym dla zrealizowania tej usługi.
  9. W przypadku wskazania przez Nabywcę osoby trzeciej jako Korzystającego, Nabywca oświadcza, że uzyskał zgodę tej osoby na udostępnienie Sprzedawcy jej danych osobowych w celu zawarcia i wykonania Umowy.
  10. Administrator nie planuje przekazywać danych osobowych do państw trzecich, ani nie wykorzystuje mechanizmów zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Rozdział VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane przez Serwis Internetowy zawierane są w języku polskim i podlegają prawu polskiemu.
 2. Kontakt ze Sprzedawcą jest możliwy bezpośrednio w Miejscu Świadczenia Usług, za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz telefonicznie w godzinach pracy. Szczegółowe i aktualne dane kontaktowe Sprzedawcy są dostępne na stronie internetowej www.airpoint.eu.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie, zamieszczając datę ostatniej modyfikacji.
 4. Niniejszy Regulamin jest dostępny w Miejscu Świadczenia Usług oraz w Serwisie Internetowym.