...
AIRPOINT WARSZAWA
info@airpoint.eu
22 253 05 21

AIRPOINT KRAKÓW
krakow@airpoint.eu
12 262 84 03
AIRPOINT GDAŃSK
gdansk@airpoint.eu
58 500 98 80

AIRPOINT KATOWICE
katowice@airpoint.eu
32 308 70 06

Polityka prywatności

Dzień dobry, zapraszamy do zapoznania się z Polityką Prywatności obowiązującą w Serwisie Internetowym oraz Sklepie Internetowym prowadzonym przez firmę AirPoint. Poprzez dokonanie zakupów lub rezerwacji, wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez AirPoint, zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności oraz zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i RODO.

 1. Definicje:
  1. Administrator Danych – oznacza AirPoint sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Zwycięzców 42 lok. U5, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000677044, kapitał zakładowy 50.000 PLN wpłacony w całości, NIP 5252710092, REGON 367247644, działająca pod firmą AirPoint;
  2. Serwis Internetowy – strona internetowa wraz z podstronami oraz system sprzedaży dostępny pod adresem www.airpoint.eu
  3. Sklep Internetowy – strona internetowa wraz z podstronami oraz system sprzedaży dostępny pod adresem www.sklep.airpoint.eu
  4. Klient lub Użytkownik – oznacza osobę, która za pośrednictwem strony www.airpoint.eu lub osobiście w miejscu realizacji usługi dokonuje zakupu lub rezerwacji usług lub towarów;
  5. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
  6. Ustawa – ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000)
 2. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora Danych wyłącznie na podstawie upoważnienia do przetwarzania danych lub wyłącznie w związku z realizacją zamówień, świadczeniem usług lub sprzedaży towarów przez Administratora Danych.
 3. Zakres danych osobowych przetwarzanych przez Administratora Danych obejmuje: imię i nazwisko, email, numer telefonu, adres zamieszkania oraz numer IP. Potrzeba gromadzenia danych osobowych oraz ich zakres wynika bezpośrednio z charakteru prowadzonej działalności i służy możliwości skorzystania z usług lub zakupu towarów.
 4. Warunkiem skorzystania z usług oferowanych przez AirPoint jest podanie danych osobowych. Brak podania tych danych uniemożliwi AirPoint wykonanie usługi lub sprzedaży towarów.
 5. Zbiory danych mogą być prowadzone w formie elektronicznej lub papierowej.
 6. Każdy kto przekaże Administratorowi Danych swoje dane osobowe, ma prawo do:
  1. dostępu do swoich danych;
  2. sprzeciwu;
  3. poprawiania danych osobowych;
  4. bycia zapomnianym;
  5. ograniczenia przetwarzania;
  6. przenoszenia danych.
 7. Użytkownik może skorzystać ze swoich uprawnień, kontaktując się z Administratorem danych za pośrednictwem następującego adresu email: info@airpoint.eu.
 8. Administrator Danych może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Użytkownik naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych Klienta jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Nabywcy przez organy wymiaru sprawiedliwości. Administrator Danych może odmówić usunięcia danych osobowych także w sytuacji konieczności dochodzenia uzasadnionych roszczeń wobec Klienta.
 9. Dane osobowe przechowywane są przez Administratora Danych przez czas wynikający ze świadczonych usług lub sprzedaży towarów, a po ich wykonaniu do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń.
 10. Administrator Danych chroni przekazane mu dane osobowe. Dane udostępniane są podmiotom trzecim jedynie na podstawie umów powierzenia danych osobowych i jedynie z związku z potrzebą zapewnienia możliwości korzystania z Serwisu Internetowego oraz ze świadczonych za jego pośrednictwem usług lub sprzedaży towarów przez Sklep. Podmioty, którym powierzane są dane to:
  1. firma hostingowa;
  2. firma obsługująca system rezerwacji;
  3. firma obsługująca płatności online;
  4. firma obsługująca płatności kartą;
  5. firma księgowa.ograniczenia przetwarzania;
 11. Administrator Danych wykorzystuje dane osobowe do celów marketingowych jedynie w przypadku wyrażenia przez Klienta wyraźnej zgody.
 12. Administrator Danych dba o bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych poprzez zapewnienie adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych, m.in. stosuje szyfrowane połączenie SSL, a do przetwarzania danych dopuszcza jedynie osoby upoważnione.
 13. Administrator Danych nie profiluje użytkowników na podstawie dostarczonych danych. Dane zbierane za pomocą mechanizmów Google Analytics i Facebook są anonimowe i używane tylko do celów statystycznych.
 14. Każdy Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 15. Administrator Danych stosuje mechanizmy plików cookies, które podczas korzystania przez Użytkowników z Serwisu Internetowego, zapisywane są przez serwer na dysku twardym urządzenia końcowego Użytkownika.
 16. Stosowanie plików cookies ma na celu poprawne działanie Serwisu Internetowego lub Sklepu na urządzeniach końcowych Użytkowników. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Nabywców oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Nabywców ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Cookies nie mają na celu identyfikacji Nabywców.
 17. Administrator Danych stosuje mechanizmy plików cookies w celu zapisania informacji o urządzeniach końcowych Nabywców, zapisania ustawień i danych wykorzystywanych w formularzach związanych z korzystaniem z Serwisu Internetowego lub Sklepu oraz w celach statystycznych.
 18. Każdy Użytkownik może wyłączyć mechanizm cookies w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego lub poprzez wybranie odpowiednich opcji przy pierwszym korzystaniu z Serwisu Internetowego lub Sklepu. Wyłączenie mechanizmu cookies może jednak utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z Serwisu Internetowego lub Sklepu.