logo
PL
EN

REGULAMIN SPRZEDAŻY INTERNETOWEJ

Obowiązujący od dnia 25 września 2017 r.

Rozdział I. DEFINICJE

 1. Sprzedawca: AirPoint sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Zwycięzców 42/U5, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000677044, kapitał zakładowy 50.000 PLN wpłacony w całości, NIP 5252710092, REGON 367247644, działająca pod firmą AirPoint.
 2. Nabywca: Osoba fizyczna lub prawna zawierająca ze Sprzedawcą Umowę poprzez zakup usług i towarów przy pomocy Serwisu Internetowego lub osobiście oraz osoba na rzecz której dokonano nabycia usługi.
 3. Konsument: Nabywca będący osobą fizyczną, dokonujący zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jego działalnością zawodową lub gospodarczą.
 4. Serwis Internetowy: System rezerwacji i sprzedaży usług i towarów prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny pod adresem www.airpoint.eu.
 5. Umowa: Umowa zawarta za pośrednictwem Serwisu Internetowego.
 6. Miejsce Świadczenia Usług: Lokal, w którym jest prowadzona działalność przez Sprzedawcę, znajdujący się przy ul. Zwycięzców 42 lok. U 5, 03-938 Warszawa.
 7. Symulator Lotów: Urządzenie składające się z odwzorowanego kokpitu samolotu oraz systemu wizyjnego, służące do prowadzenia symulacji lotów odwzorowujących zachowanie prawdziwego samolotu.
 8. Operator Płatności: Serwis Przelewy24, PayPal lub bank Nabywcy, umożliwiający dokonanie płatności przez Nabywcę podczas zakupu usług i towarów w Serwisie Internetowym.
 9. Regulamin: Niniejszy Regulamin wraz z ewentualnymi załącznikami stanowiącymi jego integralną część.

Rozdział II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa standardowe zasady i warunki mające zastosowanie do rezerwacji i zakupu usług i towarów pomiędzy Sprzedawcą i Nabywcą, oferowanych w Serwisie Internetowym.
 2. Umowy zawierane pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą podlegają prawu polskiemu.
 3. Usługi oferowane za pośrednictwem Serwisu Internetowego są realizowane w Miejscu Świadczenia Usług.
 4. Każdorazowe odwiedziny Serwisu Internetowego oznaczają akceptację niniejszego Regulaminu.

Rozdział III. ZAWARCIE I REALIZACJA UMOWY

 1. Rejestracja w Serwisie Internetowym:
  1. Umowa może być zawarta tylko przez użytkownika zarejestrowanego w Serwisie Internetowym.
  2. Założenie Konta Użytkownika w Serwisie Internetowym (dalej jako „Konto Użytkownika”) wymaga podania przez Nabywcę jego następujących danych: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz podanie loginu i określenie hasła dostępu do tworzonego konta.
  3. Nabywca jest zobowiązany do nieudostępniania loginu i hasła do Konta Użytkownika osobom trzecim.
  4. Nabywca ponosi odpowiedzialność za wszystkie operacje wykonane w Serwisie Internetowym przy użyciu jego Konta Użytkownika.
  5. Prawo rezygnacji z Konta Użytkownika przysługuje Nabywcy w każdej chwili, poprzez skorzystanie z odpowiedniej funkcji w Systemie Internetowym.
  6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do usunięcia Konta Użytkownika ze skutkiem natychmiastowym w każdym czasie, w przypadku stwierdzenia rażącego łamania niniejszego Regulaminu przez Nabywcę.
 2. Zawarcie Umowy:
  1. Rezerwacja:
   1. Nabywca może dokonać rezerwacji usług lub towarów oferowanych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Serwisu Internetowego lub osobiście w Miejscu Świadczenia Usług. Nabywca otrzymuje potwierdzenie dokonania rezerwacji w formie elektronicznej. Dokonanie rezerwacji jest równocześnie zobowiązaniem do uiszczenia opłaty za zarezerwowane usługi lub towary.
  2. Płatność:
   1. Nabywca zobowiązuje się do uregulowania opłaty w ciągu 1 godziny od momentu dokonania rezerwacji. Chwilą dokonania płatności jest: 1) informacja o jej wpłynięciu za pośrednictwem udostępnionych w Serwisie Internetowym kanałów płatności, 2) uregulowanie należności w Miejscu Świadczenia Usług.
   2. Umowa zostaje zawarta z chwilą otrzymania płatności przez Sprzedawcę. Poprzez zawarcie umowy za pośrednictwem Serwisu Internetowego Nabywca wyraża zgodę na otrzymanie faktury elektronicznej. Nabywca otrzyma wiadomość e-mail zawierającą fakturę elektroniczną oraz potwierdzenie zawarcia Umowy i jej warunków.
   3. Brak uiszczenia opłaty w przewidzianym terminie spowoduje anulowanie dokonanej rezerwacji.
   4. Nabywca może złożyć reklamację na anulowanie rezerwacji w terminie 6 godzin od otrzymania wiadomości e-mail z informacją o jej anulowaniu. W tym celu Nabywca jest zobowiązany przesłać potwierdzenie płatności na adres e-mail udostępniony w Serwisie Internetowym. Sprzedawca rozpozna reklamację do końca dnia roboczego następującego po dniu złożenia reklamacji. Reklamacje złożone po terminie lub niespełniające wymogów nie będą rozpatrywane.
   5. W przypadku uznania reklamacji Sprzedawca umożliwi Nabywcy realizację Umowy w terminie wynikającym z rezerwacji, o ile termin ten wciąż pozostaje do dyspozycji. Jeżeli termin pierwotnej rezerwacji nie jest dostępny, Sprzedawca i Nabywca uzgodnią nowy termin realizacji Umowy.
   6. Kwota uiszczona przez Nabywcę z przekroczeniem terminu wskazanego w punkcie 2 lit. b ppkt i Regulaminu będzie mogła być rozliczona w celu dokonania opłaty przy następnej rezerwacji.
 3. Realizacja Umowy:
  1. Sprzedawca realizuje Umowy w Miejscu Świadczenia Usług.
  2. Umowy są realizowane w terminach i na warunkach w nich zawartych.
  3. Nabywca jest zobowiązany przybyć do Miejsca Świadczenia Usług najpóźniej na 15 minut przed wynikającym z Umowy terminem
  4. Nabywca jest zobowiązany okazać dowód tożsamości oraz podpisać oświadczenie o wyrażeniu zgody na warunki świadczenia usług przez Sprzedawcę.
  5. Nabywca może wskazać osobę trzecią (dalej jako „Korzystający”) do realizacji uprawnień wynikających z zawartej Umowy, wówczas Korzystający powinien wykonać obowiązki wynikające z pkt 3 lit. c Regulaminu.
  6. Jeżeli Korzystający jest niepełnoletni lub nie dysponuje pełną zdolnością do czynności prawnych i składania oświadczeń woli, wówczas konieczne jest złożenie przez jego przedstawiciela ustawowego w Miejscu Świadczenia Usług oświadczenia o wyrażeniu zgody na warunki świadczenia usług przez Sprzedawcę oraz złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na korzystanie z Symulatora Lotów przez osobę pozostającą pod jego opieką.
  7. Brak spełnienia wymagań wskazanych w pkt 3 lit. c – f Regulaminu jest równoznaczny z odstąpieniem od Umowy przez Nabywcę.
  8. Nabywca może dokonać zmiany rezerwacji nie później niż na 24 godziny przed terminem realizacji Umowy. W takiej sytuacji zostanie wskazany nowy termin realizacji Umowy. Sprzedawca zastrzega sobie prawo naliczenia opłaty dodatkowej za zmianę terminu rezerwacji, w wysokości wskazanej w Serwisie Internetowym.
 4. W przypadku wcześniejszego zakupu vouchera i uiszczenia za niego opłaty za pośrednictwem Operatora Płatności lub w Miejscu Świadczenia Usług, Nabywca dokonuje rezerwacji terminu wykonania Umowy przez Sprzedawcę za pośrednictwem Serwisu Internetowego lub osobiście w Miejscu Świadczenia Usług. Nabywca otrzymuje potwierdzenie dokonania rezerwacji w formie elektronicznej.

Rozdział IV. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. W momencie akceptacji Regulaminu, Nabywca wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Usługodawcę, zgodnie z warunkami Regulaminu.
 2. Sprzedawca gromadzi i przetwarza dane osobowe Nabywców wyłącznie w celach realizacji Umowy. Dane te nie zostaną przekazywane podmiotom trzecim.
 3. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca. Nabywcom przysługuje prawo dostępu do treści danych ich dotyczących i ich poprawiania.
 4. Przekazanie Sprzedawcy przez Nabywcę danych osobowych jest dobrowolne.
 5. Przetwarzanie danych osobowych obejmuje następujący zakres danych: imię i nazwisko, adres, adres e-mail oraz telefon.
 6. W przypadku wskazania przez Nabywcę osoby trzeciej jako Korzystającego, Nabywca oświadcza, że uzyskał zgodę tej osoby na udostępnienie Sprzedawcy jej danych osobowych w celu zawarcia i wykonania Umowy.
 7. W momencie akceptacji regulaminu, Sprzedawca uzyskuje prawo do przetwarzania powierzonych danych osobowych Nabywcy w celu dostarczenia informacji o działalności Sprzedawcy, w szczególności o aktualnej ofercie, promocjach, rabatach i innych wydarzeniach organizowanych przez Sprzedawcę.
 8. Nabywca ma prawo wglądu, zmiany lub żądania usunięcia dotyczących jego danych osobowych ze zbioru danych przetwarzanego przez Sprzedawcę.
 9. Jeżeli Nabywca wybierze sposób płatności za pomocą Operatora Płatności, to wyraża tym samym zgodę na przekazanie jego danych osobowych Operatorowi Płatności, w zakresie niezbędnym dla zrealizowania tej usługi.
 10. Nabywca jest obowiązany do poinformowania Sprzedawcy o każdej zmianie w zakresie danych osobowych, które Nabywca udostępnił Sprzedawcy. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości realizacji usługi bądź dostarczenia towaru wynikający z braku aktualizacji danych przez Nabywcę.
 11. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. - Dz. U. z 2016 r. poz. 922, ze zm.).

Rozdział V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie, zamieszczając datę ostatniej modyfikacji.
 2. Niniejszy Regulamin jest dostępny w Miejscu Świadczenia Usług oraz w Serwisie Internetowym.